PracaPodlasie.pl

DAN-WOOD HOUSE

PRACA

w nowoczesnej firmie budowlanej

Poznaj nas!

Jesteśmy największym producentem domów gotowych w Polsce, przez ponad 25 lat działalności zbudowaliśmy ponad 17 000 domów. Aktualnie zatrudniamy ponad 2300 pracowników w swojej siedzibie w Bielsku Podlaskim, w biurze w Białymstoku oraz w przedstawicielstwach w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Austrii. W 2017 r. firma otrzymała tytuł Orła Eksportu Województwa Podlaskiego, a w 2019 roku po raz kolejny awansowała w rankingu 500 największych firm w Polsce według dziennika Rzeczpospolita, zajmując 284. miejsce.

W związku z intensywnym rozwojem Danwood w 2016 r. zbudowaliśmy nową halę produkcyjną – dzięki niej nasze możliwości produkcyjne wzrosły do 1,4 tys. domów rocznie, a zatrudnienie w firmie znalazło kolejne 120 osób. Zainwestowaliśmy także w zakup kompleksu budynków w Białymstoku, w których na łącznej powierzchni przekraczającej 8 tys. mkw. ulokowaliśmy nasze nowe biuro techniczne.

W lutym 2019 r. kupiliśmy halę produkcyjną wcześniej należącą do firmy Nordhus, zlokalizowaną w Bielsku Podlaskim przy ulicy Kleszczelowskiej na działce wielkości 3,5 ha. Nowa hala wraz z częścią socjalno-biurową oraz magazynową o łącznej powierzchni 10,5 tys. m kw pozwoliła na uruchomienie kolejnej linii produkcyjnej domów Danwood. Dzięki nowej hali możliwości produkcyjne spółki wzrosły aż do 2,5 tys. domów rocznie.

DAN-WOOD HOUSE

Robotnicy pracujący na budowie Dowiedz się więcej

Pracując z nami zyskujesz:

Maluch 2021 Maluch 2021

Instytucja przyzakładowy Żłobek „Maluszek” DANWOOD S.A. w Białymstoku dofinansowana jest z programu „Maluch+” 2021

Celem resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.

DAN-WOOD HOUSE

Maluch 2018 Maluch 2018

Instytucja przyzakładowy Żłobek „Maluszek” DANWOOD S.A. w Białymstoku dofinansowana jest z programu „Maluch+” 2018

Celem Zadania jest utworzenie i dofinansowanie 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Maluszek”. Przyczyni się to do zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki oraz wesprze rodziców w powrocie do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka i wpłynie pozytywnie na aktywizację zawodową rodziców.

DAN-WOOD HOUSE

Fundusze Europejskie

DANWOOD S.A otrzymało dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii na realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0456/17 pt. „Produkcja energii OZE w DANWOOD SA na potrzeby własne”.
Celem głównym realizowanego projektu jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz energii cieplnej z OZE na potrzeby własne firmy, co pozwoli na ograniczenie emisji CO2.
Rezultatem realizacji projektu będzie:

  • Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
  • Spadek emisji gazów cieplarnianych
  • Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
  • Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
  • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
Wartość projektu: 659 631,66 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 348 585,82 PLN.

DAN-WOOD HOUSE

Żłobek dla dzieci pracowników firmy DANWOOD S.A.

Tytuł projektu – „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Maluszek”
Okres realizacji projektu – 22.06.2018.-.20.06.2020
Nr wniosku o dofinansowanie: RPO.02.02.00-20-0124/18 złożonego w konkursie nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach osi priorytetowej II: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działania: 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, Priorytetu inwestycyjnego: 8.4 równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 1 006 443,63 zł Dofinansowanie: 848 038,49 zł
Cel: Celem głównym projektu jest utworzenie oraz sfinansowanie bieżącego utrzymania 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Maluszek” przy firmie DANWOOD S.A.
Celem szczegółowym jest doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji procesu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz budowa placu zabaw dostosowanego do indywidualnych potrzeb dzieci zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania.


Planowane efekty projektu: Objętych wsparciem zostanie 21 osób (18 kobiet i 3 mężczyzn) opiekujących się dziećmi do lat 3. Zostaną utworzone 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku. 7 osób po opuszczeniu programu powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. 12 osób znajdzie pracę lub będzie pracy poszukiwać po opuszczeniu programu.

DAN-WOOD HOUSE

Robotnicy pracujący na budowie

Nasi pracownicy o nas

/